Monday, May 3, 2010

Մերկուցո. Ժանտա՛խտ, ժանտա՛խտ ձեր ձեր զույգ ընտանիքին:
Ես վիրավոր եմ, ժամս մոտեցել է:
Ի՞նչ է, նա գնա՞ց անվերք ու անվնաս:
Բենվոլիո. Ի՞նչ, վիրավո՞ր եք:
Մերկուցո. Այո, այո, քերծվածք է, մինչ հարսանիք կլավանա:
Որտե՞ղ է սպասավորս: Գնա՛, բժի՛շկ բեր, սրիկա՛:

No comments:

Post a Comment