Monday, October 4, 2010

«The Star»

Երևի անցնեմ տարոյի սեփական կապի ստեղծմանը:) «The Star»-ն այնքան պարզ եմ տեսնում աչքիս առաջ, պարզագույն ուրվագծերը:
Նավ, փոթորիկ, աստղ, հավերժություն, Փիլիսոփայական Քար:
Պետք է հիշել:

No comments:

Post a Comment