Thursday, December 16, 2010

"Colors"

Ծույլ մարդ եմ, էլի: Սոլո-ալբոմս այդպես էլ կիսատ մնաց: Լավ, կիսվեմ նրանով, ինչ արդեն ձայնագրել եմ: Զգուշացնեմ թերությունների առումով. աղմուկ ու քաոս, մի փոքր մոնոտոն, մի փոքր ավելի պարզ:

No comments:

Post a Comment