Thursday, January 6, 2011

Nathaniel J Harris, "Witcha: A Book of Cunning"

Witcha: a book of cunning
Nathaniel J Harris
Ոչ, ոչ, ոչ, ես չեմ անցել վիկկայի, ու այս գիրքն էլ վիկկայի հետ, որքանով որ հասցրել եմ ուսումնասիրել, ոչ մի կապ չունի:
Լյովն է Ավստրիայից այս անգամ գալիս իր հետ նվեր բերել:
Գիրքն, ըստ երևույթին (ու Լյովն էլ այս կարծիքին է) միջնադարյան վիչկրաֆտի ձեռնարկ է՝ ավելացրած որոշ առավել ժամանակակից պրակտիկաներ: Ես որոշ տեղեր վուդուի մոտիկ մոտեցումներ տեսա, չնայած դրանք հավանաբար վաղ մոգության շատ ճյուղերի համար են ընդհանուր:
Ինչևէ, պետք է կարդալ:
Լիլ, Galdrbok-ս ե՞րբ ես վերադարձնելու)))

No comments:

Post a Comment